הנחיות לבעלי מקצוע

כתב שיפוי

כתב שיפוי הינו מסמך משפטי שיוזם התכנית מתבקש על פי החלטת הוועדה המקומית להגיש כתנאי להפקדת התכנית, את כתב השיפוי יש להעביר לרפרנט המטפל בתכנית עם מילוי השדות הרלוונטיים כולל: פרטי התכנית במדויק, פרטי יוזם התכנית ותצהיר חתום ע”י עו”ד. כתב השיפוי יועבר על ידי מטפל/ת התכנית במידת הצורך לאחר דיון בוועדה המקומית.

קובץ לדוגמה

מחירון פרסומים לפי חוק התכנון והבנייה

תכניות מפורטות (תב”ע) אשר קבלו החלטה על הפקדה ו/או אישור חתום על ידי יו”ר הוועדה, על היזם לפרסם את התכניות על פי חוק התכנון והבנייה על תיקוניו והעדכונים השונים. עיריית באר שבע מגישה מתן אפשרות למחירון אחיד לחברות פרסום על בסיס קול קורא אשר מתעדכן אחת למספר שנים, יש לציין כי יוזם תכנית רשאי לפרסם באופן עצמאי כל עוד מוכחת עמידה בתנאי החוק ומוגש תצהיר על דרישות החוק. 

הנחיות פרסום – אישור תוכנית

הנחיות פרסום – הפקדת תוכנית

פירוט מתחמים:

מתחם 1 המע”ר (היהלום)
מתחם 2 העיר העתיקה
מתחם 3 שכונה א’
מתחם 4 רגר
מתחם 5 קמפוס האוניברסיטה והמרכז הרפואי סורוקה 
מתחם 6 שכונה ג’ 
מתחם 7 עתירות ידע
מתחם 8 דרך חברון 
מתחם 9 פארק מטרופוליני 
מתחם 10 רובע הפארק 
מתחם A11 עמק שרה ומחנה נתן 
מתחם 12 נוי בקע 
מתחם 13 נווה זאב 
מתחם 14 שכונה ה’ ט’ 
מתחם 15 שכונה ב’ 
מתחם 16 נאות לון 
מתחם 17 שכונה י”א 
מתחם 18 שכונה ו’
מתחם 19 שכונה ד’ 
מתחם 20 נווה מנחם וכלניות 
מתחם 21 רמות
מתחם 22 אנדרטה