נוהל פתיחת תיק ותנאי סף לתוכנית מפורטת

מעוניינים להגיש תוכנית?

לבחינת היתכנות להגשת תוכנית מפורטת לחץ כאן

רשימת מסמכים לפתיחת תיק עבור תכנית מפורטת
 • תקנון –מספר גרסה, חותמת מים
 • תשריט – בדיקת תאריך מדידה וחתימה
 • תכנית מדידה -תאריך וחתימה
 • נסח טאבו/ תצהיר מרשות מקרקעין.
 • נספח 1ב -תצהיר מגיש התכנית בדבר עניין בניגוד לרישום בנסח או בלוח זכויות
 • נספח 1-טופס ההגשה לבדיקת תנאי סף
 • נספח ד1 הצהרת מודד תנאי סף
 • הצהרת מודד נהל מבא”ת
 • תכנית בינוי
 • תכנית מצב מאושר
 • טופס חתימות עורך ראשי
 • אישור נוהל מבא”ת – ניתן להגיש בשלב הפקדה
 • טופס חתימות מקדמי התכנית
 • סקר עצים -תיק גדול מעל 5 דונם/ מינימום 5 עצים
 • נספח תנועה -מאושר על ידי אגף תנועה
 • כתב שיפוי – בפירסום
 • דוח אקלים – תוכניות גדולות
 • תיקים גדולים יש לקבוע פגישה עם מחלקת תאום תשתיות, דרכי ופיתוח ואגף תנועה
 • לסיום ללחוץ כפתור פלא

לשאלות נוספות בנושא ניתן לפנות לגב’ אילנית קראוס [email protected]