היטל השבחה

מחלקת היטל השבחה שייכת לגזברות העירייה, המידע שמוצג באתר נועד כדי להנגיש את כל המידע הרלוונטי בשלבי הרישוי ובקשות להיתר.

גביית היטל השבחה נגזרת מהתוספת השלישית בחוק התכנון והבנייה, תשכ”ה-1965.
היטל השבחה חל בעת עליית ש​ווי המקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.
שיעור ההיטל הינו מחצית(50%) ההשבחה.​
לקבלת מידע בכתב בגין חבות בהיטל השבחה יש למלא את טופס הבקשה לתיק מידע סעיף 119א בצירוף נסח טאבו ולשלוח למייל יחידת ההשבחה [email protected]

השירות כרוך בתשלום אגרת מידע בהתאם להוראות החוק.

אישור לטאבו

תשלום היטל השבחה הינו תנאי למתן תעודה בטאבו, גם אם הזכויות טרם נוצלו. החבות בהיטל השבחה חלה על הבעלים או החוכר לדורות.
תהליך קבלת האישור מתחיל באגף הגביה ולכן יש לפנות לאגף הגביה עם המסמכים הבאים :

 • הסכם מכר, במידה ומדובר בהסכם מכירה
 • תצהיר, הסכם גירושין, במידה ומדובר בהעברת זכויות על פי תצהיר או הסכם גירושין
 • נסח טאבו/מצב זכויות רמ”י
 • האישור כרוך בתשלום אגרה
קביעת היטל ההשבחה (שומה)

גובה היטל ההשבחה נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית המעריך את שווי ההיטל. גובה ההיטל מחושב על פי מצב תכנוני , פיזי ומשפטי של הנכס.
לשם ביצוע השומה יש לצרף את המסמכים הבאים :

 • חוזה מכירה\רכישה עדכני וחוזה רכישה קודם
 • נוסח טאבו מרוכז ועדכני (עד חצי שנה מתאריך הפקתו)
 • אישור זכויות ממנהל מקרקעי ישראל, חברה משכנת וכו’- במידה וזכויות הבעלים לא רשומות בנסח הטאבו.
 • חוזה חכירה עם מנהל מקרקעי ישראל
 • אם הבעלים הוא מלכ”ר יש לצרף תקנון עמותה עם אישורי מס ותצהיר לגבי יעוד כספי התמורה.
 • אם הנכס רשום בבעלות חברה יש לצרף אישור מורשה חתימה והעתק תעודת הזהות שלו.
פטורים והנחות

רשימת הפטורים מתשלום היטל השבחה מצויה בסעיף 19 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה. מי שרואה עצמו זכאי לפטור, נדרש להמציא את המסמכים הרלוונטיים ליחידה להיטל השבחה בתחילת הליך בירור החבות בהיטל השבחה.

מועד התשלום

חובת תשלום היטל ההשבחה חלה בעת מימוש זכויות במקרקעין, אשר מוגדר בחוק כאחד מהבאים:

 • קבלת היתר בניה
 • העברת זכויות במקרקעין – הסכם מכר
אופן קביעת שומת ההשבחה ממאגר שמאי הוועדה

היטל השבחה ייקבע ע”י שמאי מקרקעין בסמוך לאישור תוכנית הבנייה, מתן ההקלה או התרת השימוש החורג.

ערעור על השומה

בחודש יולי 2008 התקבל תיקון מס’ 84 לחוק התכנון והבנייה. התיקון קבע כללים חדשים בנושא תהליך הערעור על השומה. התיקון נכנס לתוקף החל מה- 1.5.2009.

שמאי מכריע (תיקון 84 לחוק)

החייב בהיטל, אם אינו חולק על עצם ההיטל, רשאי לפנות ליו”ר מועצת שמאי המקרקעין בתוך 45 יום (אם נדחתה הערכת שיעור ההשבחה) ולהגיש בקשה למנות שמאי מכריע מתוך הרשימה שאישר שר המשפטים. יו”ר מועצת שמאי המקרקעין יודיע בתוך 15 יום ממועד קבלת הפנייה על זהותו של השמאי המכריע שמינה. השמאי המכריע ידון ויכריע לגבי גובה החיוב, ויודיע על כך לוועדה ולחייב תוך 60 יום מיום תגובה אחרונה של הצדדים או מיום הדיון האחרון. שני הצדדים יכולים לערור על החלטת השמאי המכריע בפני ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה תוך 45 יום מיום המצאת ההחלטה של השמאי המכריע.

לפרטים נוספים

לתשומת ליבכם, לפתיחת בקשה לאישור לטאבו (אישור לרשם המקרקעין) יש לפנות תחילה לאגף הגבייה

פרטי התקשרות

דוא"ל

כתובתטלפוןשעות קבלת קהלשעות מענה טלפוני
[email protected]בניין העירייה

08-6844180 /08-6840643

שני וחמישי בין השעות 09:00 עד 13:00

שלישי בין השעות 16:30 עד 19:00 (סגירת דלתות בשעה 18:30)

ראשון ושלישי בין השעות 09:00 עד 11:00

וימי חמישי בין שעות 13:30 עד 15:00