הודעה על סיום השלמת מנה שניה – הארכת מועדים – נגישות

הודעה בדבר מקומות ציבוריים – עיריית באר שבע
שהושלמה בהם חובת ביצוע התאמות הנגישות במהלך השנה שהסתיימה ביום כא’ באדר ב התשפ”ד (31 במרס 2024)


לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח- 1998

בתוקף סמכותה של עיריית באר שבע לפי סעיף 19ט(ג1א)(3) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח- 1998 (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:
(1) אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג’ בפרק ה’1 לחוק והושלמה בהם חובת ההנגשה בתקופה של שנה שהסתיימה ביום כא’ באדר ב’ התשפ”ד (31 במרס 2024). רשימה זו כוללת 25% לפחות מהמקומות שנכללו בתכנית שפורסמה לפי סעיף 19ט(ג1א)(2)(ב) לחוק.

לצפייה במסמכים:

הערכת מועדים

דיווח הערכת מועדים מרץ 2024 – מנה 2