הנחיות גורמים מאשרים לקבלת תעודת גמר_ישן

הנחיות לאישורים המרכיבים את תעודת הגמר – צמודי קרקע
שם הטופס מתי ניתן להחתים? גורם רלוונטי הערות
טופס ג3
תוך כדי הבניה/ במהלכה
מהנדס אחראי לביקורת
לשים לב שאותו הטופס יש להחתים אדריכל וקונסטרוקטור אשר הגישו את הבקשה סה"כ שני טפסים חתומים ע"י בעלי מקצוע שונים. ישנם מקרים בהם עורך הבקשה והאדריכל הם אותו אדם ולכן יהיה טופס אחד עם פירוט שעשה אדריכלות +קונסטרוקציה יחד
טופס 10
תוך כדי הבניה/ במהלכה
תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין
חתימת קבלן / הנדסאי בניין
בניית שלד
תוך כדי הבניה/ במהלכה
הצהרה על בנית שלד על ידי קבלן רשום
טופס חתום ולצרף תעודת קבלן רשום
תאגיד המים
תוך כדי הבניה/ במהלכה
מי שבע תאגיד המים והביוב לב"ש בע"מ
טלפון 08-6656777
גבייה
תוך כדי הבניה/ במהלכה
אגף הגבייה, מחלקת שומה
אורטל מרציאנו [email protected]
פיקוד העורף
לאחר הבנייה
אישור פיקוד העורף על תקינות ביצוע פתרון המיגון
קיים בדוח המפקח של מחלקת פיקוח שביצע טופס 4- יש להעביר למפקח/ת מסמכים רלוונטים לממ"ד בעת הביקורת.
כבאות
תוך כדי הבניה/ במהלכה
אישור שרותי כבאות
יש להחתים יועץ בטיחות או אדריכל על גבי טופס הטיולים
חברה משכנת/מפתחת
לאחר הבנייה
התייחסות חברה משכנת/מפתחת
כל שכונה יש לה את החברה המשכנת שלה –אם אין חברה משכנת יש להחתים דרכים וחשמל (בהמשך הטופס)
אישור תקינות צובר הגז
תוך כדי הבניה/ במהלכה
אישור מטעם משרד הכלכלה והתעשייה בדבר אישור תקינות צובר הגז
מתן התייחסות באם יש התחברות לגז מחברת הגז, אם לא, הצהרה על אי התחברות לגז של בעל הנכס
תקשורת
תוך כדי הבניה/ במהלכה
אישור חיבור חברת תקשורת (בזק/הוט/יס)
אחד משלושת החיבורים הוא הכרחי
אישור אגרות והיטלים
תוך כדי הבניה/ במהלכה
אישור תחום גביית אגרות והיטלים
דנה לוי - [email protected]
אישור מחלקת מדידות
תוך כדי הבניה/ במהלכה
מחלקת מדידות ותוכנית עדות (AS MADE)
חתימה על גבי טופס הטיולים ולהגיש פיזית מפת מדידה שנחתמה ע"י מודד העייריה- המפות ניתנות חתומות חזרה למודד אולגה בביץ [email protected]
אישור איכות הבנייה ומבנים מסוכנים
לאחר הבנייה
דוחות מעבדה מוסמכת של מערכות הבניין
לצרף את דוחות המעבדה ותוכנית חתומה סרוקה מעיין שוקר - [email protected]
אישור מחלקת פיקוח בניה
לאחר הבנייה
תיאום בדיקת פיקוח ביתי
דו"ח פיקוח תקין + חתימה על טופס טיולים עדי סבח, מזכירת המחלקה [email protected]
חוות דעת היחידה לאיכות הסביבה
לאחר הבנייה
חוות דעת היחידה לאיכות הסביבה
אם יש בריכה או קמין - לריסה מלמד [email protected]
חשמל
לאחר הבנייה
בדיקת תשתיות
משה פישר [email protected]
דרכים
לאחר הבנייה
בדיקת תשתיות
אבי שטרית [email protected]
איכות הסביבה
לאחר הבנייה
איכות הסביבה
יניב שטווי - [email protected]
טופס תעודת גמר
לאחר הבנייה
טופס נלווה לטופס טיולים

סעיף א' – החתמת בעל ההיתר
סעיף ב' – החתמת אדריכל
סעיף ג' – החתמת קבלן

הנחיות לאישורים המרכיבים את תעודת הגמר – בנייה רוויה
שם הטופס מתי ניתן להחתים? גורם רלוונטי הערות
טופס ג3
תוך כדי הבניה/ במהלכה
מהנדס אחראי לביקורת
לשים לב שאותו הטופס יש להחתים אדריכל וקונסטרוקטור אשר הגישו את הבקשה סה"כ שני טפסים חתומים ע"י בעלי מקצוע שונים. ישנם מקרים בהם עורך הבקשה והאדריכל הם אותו אדם ולכן יהיה טופס אחד עם פירוט שעשה אדריכלות +קונסטרוקציה יחד
טופס 10
תוך כדי הבניה/ במהלכה
תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין
חתימת קבלן / הנדסאי בניין
בניית שלד
תוך כדי הבניה/ במהלכה
הצהרה על בנית שלד על ידי קבלן רשום
טופס חתום ולצרף תעודת קבלן רשום
תאגיד המים
תוך כדי הבניה/ במהלכה
מי שבע תאגיד המים והביוב לב"ש בע"מ
טלפון 08-6656777
גבייה
תוך כדי הבניה/ במהלכה
אגף הגבייה, מחלקת שומה
אורטל מרציאנו [email protected]
פיקוד העורף
לאחר הבנייה
אישור פיקוד העורף על תקינות ביצוע פתרון המיגון
לפנות לפק"ר לקבלת אישור אכלוס
נגישות
לאחר הבנייה
קבלת חוות דעת מאשרת של מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה
למלא חוברת נגישות על ידי יועץ נגישות
כבאות
תוך כדי הבניה/ במהלכה
אישור שרותי כבאות
יש להחתים יועץ בטיחות או אדריכל על גבי טופס הטיולים
חברה משכנת/מפתחת
לאחר הבנייה
התייחסות חברה משכנת/מפתחת
כל שכונה יש לה את החברה המשכנת שלה –אם אין חברה משכנת יש להחתים דרכים וחשמל (בהמשך הטופס)
אישור תקינות צובר הגז
תוך כדי הבניה/ במהלכה
אישור מטעם משרד הכלכלה והתעשייה בדבר אישור תקינות צובר הגז
מתן התייחסות באם יש התחברות לגז מחברת הגז, אם לא, הצהרה על אי התחברות לגז של בעל הנכס
תקשורת
תוך כדי הבניה/ במהלכה
אישור חיבור חברת תקשורת (בזק/הוט/יס)
להחתים את שלושת החברות
אישור אגרות והיטלים
תוך כדי הבניה/ במהלכה
אישור תחום גביית אגרות והיטלים
דנה לוי - [email protected]
אישור מחלקת מדידות
תוך כדי הבניה/ במהלכה
מחלקת מדידות ותוכנית עדות (AS MADE)
חתימה על גבי טופס הטיולים ולהגיש פיזית מפת מדידה שנחתמה ע"י מודד העייריה- המפות ניתנות חתומות חזרה למודד אולגה בביץ [email protected]
אישור איכות הבנייה ומבנים מסוכנים
לאחר הבנייה
דוחות מעבדה מוסמכת של מערכות הבניין
לצרף את דוחות המעבדה ותוכנית חתומה סרוקה מעיין שוקר - [email protected]
אישור מחלקת פיקוח בניה
לאחר הבנייה
תיאום בדיקת פיקוח ביתי
דו"ח פיקוח תקין + חתימה על טופס טיולים עדי סבח, מזכירת המחלקה [email protected]
היחידה לאיכות הסביבה
לאחר הבנייה
חוות דעת היחידה לאיכות הסביבה
לריסה מלמד [email protected]
חשמל
לאחר הבנייה
בדיקת תשתיות
משה פישר [email protected]
דרכים
לאחר הבנייה
בדיקת תשתיות
אבי שטרית [email protected]
איכות הסביבה
לאחר הבנייה
איכות הסביבה
יניב שטווי - [email protected]
טופס תעודת גמר
לאחר הבנייה
טופס נלווה לטופס טיולים

סעיף א' – החתמת בעל ההיתר
סעיף ב' – החתמת אדריכל
סעיף ג' – החתמת קבלן