הנחיות גורמים מאשרים לקבלת תעודת גמר

רכזת תהליך תעודת גמר במנהל הנדסה – רינת אמשיקשווילי [email protected]

הנחיות לאישורים המרכיבים את תעודת הגמר – צמודי קרקע

שם טופסמתי ניתן להחתים?גורם רלוונטיהערות

טופס ה'1

לאחר הבנייההצהרת עורך בקשה ראשיעורך בקשה (אדריכל)חותם- טופס המצהיר על פיקוח עליון מתחילת ביצוע העבודות לפי ההיתר ועד לתעודת גמר

טופס ה'2

לאחר הבנייההצהרת עורך משנה הנדסת מבנים (קונסטרוקטור)הצהרת עורך משנה הנדסת מבנים (קונסטרוקטור ) חותם -טופס המצהיר על פיקוח עליון מתחילת ביצוע העבודות לפי ההיתר ועד לתעודת גמר

טופס ה'3

לאחר הבנייההצהרת עורך משנהרלוונטי רק במידה ומונה עורך משנה בשלב תחילת עבודות

טופס ה'5

תוך כדי הבנייה (לאחר בניית שלד)הצהרת קבלן רשום לביצוע או העבודהקבלן חותם – ולצרף רישיון קבלן בתוקף ובסיווג המתאים

טופס ה'6

לאחר הבנייההצהרת האחראי לביקורת על הביצוערלוונטי רק במידה ומונה עורך משנה בשלב תחילת עבודות

טופס ה'7

לאחר הבנייהטופס בקשה לקבלת תעודת גמרחותם האחראי לביקורת על הביצוע כמו שמוגדר בשלב תחילת עבודות
מי שבע תאגיד המיםבמהלך הבנייה

מי שבע תאגיד המים והביוב לב"ש בע"מ

טל 08-9524471

(מענה טלפוני הנו בימים א,ג,ה

בין השעות 8:30-10:00)

אגף הגביהבמהלך הבנייה

אגף הגבייה, מחלקת שומה

אלה בירקוב [email protected]

כבאותלאחר הבנייהאישור שירותי כבאותיש להחתים יועץ בטיחות או אדריכל
חברה משכנת/ מפתחתלאחר הבנייההתייחסות חברה משכנת / מפתחתכל שכונה יש לה את החברה המשכנת שלה –אם אין חברה משכנת יש להחתים דרכים וחשמל (בהמשך הטופס)
התייחסות לגזלאחר הבנייהאישור התקנת גז /הצהרה על העדר גז בנכסאישור התקנת גז /הצהרה על העדר גז בנכס
תקשורתלאחר הבנייהאישור חיבור חברת תקשורת (בזק/הוט/יס)אחד משלושת החיבורים  הוא הכרחי
אישור אגרות והיטליםבמהלך הבנייהאישור תחום גביית אגרות והיטלים

  [email protected]

מענה טלפוני בטל 08-6463633

בימים: א,ג 09:00-11:00 יום ה 13:30-15:00

אישור מחלקת מדידותלאחר הבנייהמחלקת מדידות ותוכנית עדות (AS MADE)

חתימה לגבי טופס הטיולים ולהגיש פיזית מפה מדידה חתומה שהתקבלה ממחלקת מדידות -אולגה בביץ -[email protected]

אישור מחלקת פיקוח בניהלאחר הבנייהתיאום בדיקת פיקוח ביתי

דוח פיקוח תקין + חתימה על טופס טיולים עדי סבח מזכירת המחלקה [email protected]

אישור איכות הבנייה ומבנים מסוכניםלאחר הבנייהדוחות מעבדה מוסמכת של מערכות הבניין

לצרף את דוחות המעבדה ותוכנית חתומה סרוקה ייחתם לאחר אישור מחלקת פיקוח על הבניה

[email protected]

חוות דעת היחידה לאיכות הסביבהלאחר הבנייהחוות דעת היחידה לאיכות הסביבה

משרדי עירייה זלמן שניאור 10 (ביס יעלים לשעבר) לילה מרשון /חנן רוסבי [email protected]

דרכיםלאחר הבנייהבדיקת תשתיות

במידה ואין חברה מפתחת – אבי שטרית [email protected]

חשמללאחר הבנייהבדיקת תשתיות

במידה ואין חברה מפתחת – משה פישר [email protected]

איכות הסביבהלאחר הבנייהאיכות הסביבה – מחלקת תכנון פסולת בנין וכלי אצירה

אוהד סולומון פסולת בנין וכלי אצירה - [email protected]

הנחיות לאישורים המרכיבים את תעודת הגמר – בנייה רוויה

שם טופסמתי ניתן להחתים?גורם רלוונטיהערות

טופס ה'1

לאחר הבנייההצהרת עורך בקשה ראשי  עורך בקשה (אדריכל)חותם- טופס המצהיר על פיקוח עליון מתחילת ביצוע העבודות לפי ההיתר ועד לתעודת גמר

טופס ה'2

לאחר הבנייההצהרת עורך משנה הנדסת מבנים (קונסטרוקטור)הצהרת עורך משנה הנדסת מבנים (קונסטרוקטור ) חותם -טופס המצהיר על פיקוח עליון מתחילת ביצוע העבודות לפי ההיתר ועד לתעודת גמר

טופס ה'3

לאחר הבנייההצהרת עורך משנה רלוונטי רק במידה ומונה עורך משנה בשלב תחילת עבודות

טופס ה'4

לאחר הבנייההצהרת מורשה נגישותאישור מורשה נגישות שנבנה עפ  היתר והחוק

טופס ה'5

תוך כדי הבנייה (לאחר בניית שלד)הצהרת קבלן רשום לביצוע או העבודה קבלן חותם – ולצרף רישיון קבלן בתוקף ובסיווג המתאים

טופס ה'6

לאחר הבנייההצהרת האחראי משנה לביקורת על הביצוע רלוונטי רק במידה ומונה עורך משנה בשלב תחילת עבודות

טופס ה'7

לאחר הבנייהטופס בקשה לקבלת תעודת גמר חותם האחראי לביקורת על הביצוע כמו שמוגדר בשלב תחילת עבודות
מי שבע תאגיד המיםבמהלך הבנייהמי שבע תאגיד המים והביוב לבש בעמ

טל' 08-9524471

(מענה טלפוני הנו בימים א,ג,ה

בין השעות 8:30-10:00)

אגף הגביה במהלך הבנייה

אגף הגבייה, מחלקת שומה

אלה בירקוב [email protected]

כבאותלאחר הבנייהאישור שירותי כבאותאישור לאכלוס מטעמם לאחר ביקורת לפניות ובירורים: *4964
פיקוד העורף לאחר הבנייהאישור לאכלוס מטעמם לאחר ביקורת

לפניות ובירורים: https://www.oref-rishuy.org.il/HomePage?ReturnUrl=%252

חברה משכנת/ מפתחת לאחר הבנייההתייחסות חברה משכנת / מפתחת כל שכונה יש לה את החברה המשכנת שלה –אם אין חברה משכנת יש להחתים דרכים וחשמל (בהמשך הטופס)
התייחסות לגז לאחר הבנייהאישור התקנת גז /הצהרה על העדר גז בנכס אישור התקנת גז /הצהרה על העדר גז בנכס
תקשורתלאחר הבנייהאישור חיבור חברת תקשורת (בזק/הוט/יס)יש להחתים את שלושת חברות התקשורת
אישור אגרות והיטליםבמהלך הבנייהאישור תחום גביית אגרות והיטלים 

  [email protected]

מענה טלפוני בטל 08-6463633

בימים: א,ג 09:00-11:00 יום ה 13:30-15:00

אישור מחלקת מדידותלאחר הבנייהמחלקת מדידות ותוכנית עדות (AS MADE)

חתימה לגבי טופס הטיולים ולהגיש פיזית מפה מדידה חתומה שהתקבלה ממחלקת מדידות -אולגה בביץ -[email protected]

אישור אגף התנועה לאחר הבנייהבדיקת הסדרי תנועה

שדרות רגר 28, בניין רסקו הישן מענה טלפוני: בטלפון 08-6463751 גנדי דבורקין [email protected]

אישור מחלקת פיקוח בניהלאחר הבנייהתיאום בדיקת פיקוח בשטח

דו"ח פיקוח תקין + חתימה על טופס טיולים עדי סבח מזכירת המחלקה [email protected]

אישור איכות הבנייה ומבנים מסוכניםלאחר הבנייהדוחות מעבדה מוסמכת של מערכות הבניין

לצרף את דוחות המעבדה ותוכנית חתומה סרוקה ייחתם לאחר אישור מחלקת איכות הבנייה ומבנים מסוכנים [email protected]

חוות דעת היחידה לאיכות הסביבהלאחר הבנייהחוות דעת היחידה לאיכות הסביבה

משרדי עירייה זלמן שניאור 10 (בי"ס יעלים לשעבר) לילה מרשון /חנן רוסבי [email protected]