מסלולי בקשות להיתר בנייה

  • מסלול מקוצר– הליך של 25 ימי עבודה משלב בדיקת התכנית עד להחלטת הוועדה.
    במסגרת סעיף 145ב לחוק ניתנה בידי שר האוצר הסמכות לקבוע סוגי בניינים, עבודות ושימושים שניתן לדון בהם בהליך רישוי בדרך מקוצרת ככל שהם עונים על הכללים הבאים:

    • הם לא עשויים ליצור סיכון או הפרעה של ממש.
    • הם לא עשויים ליצור השפעה מהותית על חזות הבניין, על הסביבה ועל אופיין ומאפייניהן.

       לקישור לתקנות התכנון והבניה (הליך רישוי בדרך מקוצרת) התשע”ז – 2017 – לחץ כאן

  • מסלול מלא (תואם תב”ע) – הליך של 45 ימי עבודה משלב בדיקת התכנית עד להחלטת הוועדה. כל הבקשות להיתר שאינן תואמות הליך מקוצר ואינן נדרשות בפרסום הקלה או בשימוש חורג יוגשו בהליך זה.
  • מסלול מלא עם הקלות ושימושים חורגים – הליך של 90 ימי עבודה משלב בדיקת התכנית עד להחלטת הוועדה. בקשות להיתר שאינן תואמות את התכנית החלה על המגרש ונדרשות בפרסום הקלה או בשימוש חורג יוגשו בהליך זה.

לנוחותכם:

מדריך להקלות בבקשות להיתר

הנחיות פרסום – הקלות ושימוש חורג

נוהל פתיחת תיק