היתר במבנים לשימור

המחלקה לשימור מלווה את תהליך הבניה במבנים לשימור מתחילת הדרך ועד גמר הביצוע לשלב טופס 4 / תעודת גמר. בהליך הרישוי חוות דעת מחלקת שימור מהווה תנאי לפתיחת הבקשה ברישוי ותנאי לדיון בוועדה המקומית.
הנוהל המוצג נועד לאפשר ליזמים ואדריכלים העוסקים במבנים לשימור לייעל את תהליך קבלת האישורים להיתר, לקצר זמן המתנה, וליהנות משקיפות ויחס אישי לאורך תהליך העבודה. זאת לצורך שיפור השירות, ייעולו, ומיקוד מרבי בהליך המקצועי של הגורמים המעורבים.
חשוב לזכור, כי אפשר לוותר על פגישה במידה ואינה נדרשת. אך מבקש היתר אשר לא יעמוד בדרישות התהליך יהיה חייב בפגישה- במקרה כזה האחריות ללוחות הזמנים של המשך התהליך תהיה של מבקש ההיתר בלבד.

נוהל מחלקת שימור לאישור בקשה במבנים לשימור

כיצד מתחילים?

אדריכל הפרויקט ייפנה למחלקת שימור במייל: [email protected] ויבקש לתאם פגישת התנעה לקידום היתר לאחר שמילא את כל הפרטים הנדרשים. ולאחר שיש ברשותו-
1. תיק מידע עדכני הכולל את כל סוגיות התכנון.
2. תיק תיעוד .
3. תכנון ראשוני בהתאמה לתיק המידע המוצג בהדמיות ובתוכניות להיתר ע”פ ההנחיות.

מתאמת המידע תתאם מראש 4 פגישות בין מנהלת מחלקת שימור אשר תלווה את הבקשה לכל תהליך העבודה לבין אדריכלי הפרויקט (הפגישות יתואמו בהפרשים של 10 ימי עבודה). יש להגיע לפגישות עם חומרים מוכנים מראש בהתאם למבוקש.

הכנת הבקשה לקראת דיון בוועדה המקומית

פגישה ראשונה – התנעה במחלקת שימור:

מטרת הפגישה לבחון את החומרים הקיימים לגבי המבנה והחלטה האם נדרש פורום אדריכל העיר או המשך במסלול מול מחלקת שימור.
פתיחת מסלול שימור:
• מבקש הבקשה / אדריכל יגיש למחלקת שימור תיק מידע עדכני.
• תכנון ראשוני בהתאמה לתיק מידע.
• תיק תיעוד מאושר ע”י מחלקת שימור
• פרויקט גדול בהיקפו המבקש תוספת של מעל 2 קומות או תכנון מתחם יידרש לפורום אדריכל העיר (יש לפנות למזכירות אדריכל העיר במייל [email protected] לתאום פורום).

פגישה שניה – סיור

עבודה עצמית של צוות התכנון מול מחלקות העיריה במטרה להשלים מסמכים מלאים

• יתקיים סיור במגרש יחד עם מבקש הבקשה ואדריכל הפרויקט.
• האדריכל יגיע עם תיק התיעוד שאושר לשטח בכדי לקיים התאמה למצב קיים.
• לאורך כל התהליך באחריות אדריכל / מגיש הבקשה לבדוק התאמה מלאה לתכניות תקפות, הקלות וחישובי שטחים.

פגישה שלישית ורביעית – תיאום תכנון / פורום אדריכל העיר

למידע בנושא לחצו על הקישור

פגישה חמישית – דיון בוועדות השימור העירוניות

  • לאחר בדיקת רישוי ראשונית של הבקשה להיתר והשלמת כל דרישות השימור במלואן מחלקת שימור תגיש חוות דעת לדיון בוועדת השימור תך 10 ימים.
  • מחלקת רישוי מתקדמים לדיון בוועדת המשנה

פגישה שישית – קבלת ההיתר

• לאחר קבלת ההיתר תתואם פגישה יחד עם מבקש הבקשה והאדריכל לקבלת אישור תחילת עבודה.
• יש לקבל את אישור מחלקת שימור כתנאי סף לתחילת העבודות .

הודעה על התחלת עבודות

הנחיות כלליות:

• במידה ובמהלך ביצוע העבודות יתגלו פרטים שלא היו ידועים קודם לכן, יוטמעו הפרטים/ נתונים חדשים בתיק התיעוד ובגוף הבקשה, יש לתאם עם מחלקת שימור גם בעת ביצוע העבודות בשטח.
• האדריכל המתכנן יעשה פיקוח צמוד על כל עבודות השימור והבניה ויהיה אחראי לזמן לשטח את מח’ השימור בכל שלב ושלב של העבודות.
• באחריות האדריכל לתאם ולאשר כל שינוי בתיאום אדריכלי ובהיתר לפני ביצוע בשטח. ולאשר כל פרט לפני הביצוע, על פי דוגמאות בשטח.
• בעת ביצוע כל העבודות יש להגן על כל הפרטים המקוריים הקיימים במבנה ומחוצה לו כדוגמת גדרות, עצים וכו’, ע”פ הנחיות אדר’ השימור ובאחריותו. יש להגן על הפריטים בעת אחסונם ולציין את מקום האחסון במידה ואינו באתר.
• חוות דעת מחלקת שימור תינתן על בקשות הכוללות ומטמיעות את הנחיות ודרישות כל היועצים לפרויקט.

מטרת הפגישה:
• הצגת ההיתר ומצב המבנה לפני תחילת העבודות
• השלמת תנאים בהיתר במידה וקיימים
• יש לקבל אישור מחלקת שימור כתנאי סף לתחילת העבודות.

תהליך העבודה בשטח מלווה ע”י מחלקת שימור בכל שלב ושלב יש לפנות למחלקת שימור בכתב ולתאם פגישה מראש לתחילת העבודות.

שלביות ביצוע לקבלת אישור מח’ שימור בעת ביצוע העבודה בשטח

1. פיקוח ראשוני באתר
   • סיור משותף, מחלקת שימור, אדריכל הפרויקט ומבקש הבקשה.

2. פיקוח לאחר פירוקים והריסות
 •ליווי הנדסי יעשה כבר בשלב של התכנון הראשוני, הכולל את היקף כל הפירוקים הנדרשים בעת תמיכה / תליה וחיזוק המבנה לשימור.

 • חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה גם על ידי יציקות נקודתיות בקירות המבנה, לא ישנה ולא יגרע מהנחיות השימור למבנה לכל עניין ועניין. הטיפול בקירות המבנה, לרבות חומרי הגמר, יהיה על פי המקור, מסמכי התיעוד והנחיות השימור.

3. פיקוח לאחר גמר העבודות
   • סיור יחד עם האדריכל ומבקש הבקשה לבדיקת התאמה לבקשה להיתר.
   • בדיקת התאמה לתיק התיעוד, במידה והתגלו ממצאים חדשים יידרש עדכון של תיק התיעוד.


4 קבלת אישור מחלקת שימור – עבור השלמת עבודות השימור כתנאי לקבלת תעודת גמר / שחרור ערבות. 

כאן בשבילכם, מחלקת שימור מבנים ואתרים עיריית באר שבע

להורדת הנוהל בקובץ להדפסה לחץ כאן