תכנית מתאר מקומית כוללנית

מספר תכנית: 605-0145763
ראש צוות תכנון: אמיר מן, עמי שנער אדריכלים ומתכנני ערים בע”מ
סטטוס: התוכנית אושרה בשנת 2022.

חזון התוכנית

עיריית באר שבע קידמה את תכנית המתאר המקומית הכוללנית לעיר, ובכך עדכנה ועיגנה במסמך סטטוטורי את מדיניות הפיתוח של העיר לעשורים הבאים. עד לאחרונה, הצמיחה והפיתוח בבאר שבע התרכזו בעיקר בשכונות החדשות שבהיקפה של העיר. תכנית המתאר הכוללנית, שאושרה בשנת 2022, מכוונת לשדרוג ולפיתוח של השכונות הוותיקות בעיר ולשדרוג איכות המרחב העירוני. התוכנית רואה בהתחדשות ליבת העיר מנוע לצמיחה כלכלית וחברתית של העיר כולה.
מדיניות העירייה לריכוז משאבי הצמיחה של העיר בשכונותיה הוותיקות מתבטאת בכמה תחומים: השקעה אדירה בשדרוג התשתיות והמרחב הציבורי של הצירים הראשיים העוברים בלב השכונות הוותיקות; הקמת המנהלת להתחדשות עירונית אשר תסייע לתושבים וליזמים לקדם תהליכי התחדשות עירונית הממוקדות בתושבים; וכמובן בקידום תכנית המתאר הכוללנית לעיר המכוונת להגדלת שטחי המסחר, התעסוקה, המגורים והמלונאות בשכונות הוותיקות של העיר ליצירת מרקם חיים תוסס ודינמי.
מדיניות תכנונית זו מנחה ומחייבת את כל בעלי העניין – מוסדות התכנון, התושבים והיזמים.

מדיניות התוכנית

התכנית רואה בהתחדשות השכונות הוותיקות הזדמנות לשיפור איכותו של מלאי הדיור העירוני ולגיוונו, ולהתחדשות המרחב הציבורי והתשתיות המיושנות, מערך התנועה והחניה, שירותי החינוך, הקהילה והתרבות.

שכונות המגורים הוותיקות א–ד, העיר העתיקה, המע”ר, אזור שדרות רגר, שדרות טוביהו ואזור דרך חברון –מיועדים עפ”י התוכנית הכוללנית להתחדשות עירונית ולציפוף תוך עירוב שימושים. אזורים אלו מסומנים בתוכנית המתאר כ’שטח למגורים עם הנחיות מיוחדות’ ומחולקים למתחמי תכנון. כאמור, תכנית המתאר הכוללנית קובעת את ייעודי הקרקע ותמהיל השימושים האפשריים בכל מתחם ומתחם וכוללת הוראות והנחיות לתוכניות המפורטות שיקודמו בתחומה.

תכנית המתאר מחלקת את העיר למתחמי תכנון וקובעת כי יש להכין מסמך מדיניות (תכנית אב) לכל מתחם תכנון. הכנת מסמך המדיניות למתחם מהווה תנאי לקידום תכניות מפורטות להתחדשות עירונית בתחומו.

הכנת מסמך מדיניות למתחם תכנון

 1. אוכלוסייה ויחידות דיור
  • תוספת אוכלוסייה
  • היקף ותמהיל יח”ד
 2. שטחי ציבור
  • היקף השטחים הציבוריים הנדרשים
  • קביעת שלד מערכת השטחים הפתוחים
 3. שלד עירוני, ייעודי קרקע ובינוי
 4. היבטים כלכליים
  • קביעת מתחמים לפינוי–בינוי או עיבוי ומדיניות תמ”א 38
  • קביעת עקרונות בנוגע לפריסת השימושים בדגש על עירוב שימושים
  • זיהוי מוקדים מרכזיים בשכונה וקביעת שלד למערכת קישורים בין השכונה למרכז העיר ולמוקדים מרכזיים מחוצה לה
  • קביעת עקרונות לפיתוח ולחידוש התשתיות הנדרשות לצורך התחדשות האזור, כולל מבני ציבור
  • קביעת היררכיה של דרכים בשכונה, צירי תחבורה ציבורית, שבילי אופניים ובמידת הצורך שטחים לחניונים ציבוריים
  • קביעת עקרונות כלליים של עיצוב עירוני
  • סקירה היסטורית והיבטי שימור ככל הנדרש