המדיניות העירונית

בשנת 2022 אושרה בבאר שבע תכנית מתאר לכלל העיר (תכנית כוללנית) המגדירה את האזורים ואת העקרונות להתחדשות עירונית בעיר, ככלי להגשמת החזון העירוני להתחדשות השכונות הוותיקות. כפועל יוצא של התוכנית הכוללנית, אושרו במקביל שלוש תכניות אב שכונתיות: שכונה ג’, העיר העתיקה והמרכז האזרחי.

  • יודגש כי למידע המוצג באתר זה אין תוקף סטטוטורי והוא אינו קובע זכויות בנייה. במקרה של סתירה, המידע הקובע הינו המידע המופיע בתוכניות.
  • יודגש כי תכנית מפורטת תוכן בהתאם להוראות של תכניות תקפות ומסמכי מדיניות מאושרים התקפים באותה עת ועמדות מחלקות העירייה בסוגיות תכנוניות שונות. כל יוזמה תכנונית מחייבת עיון בכל ההוראות, התשריטים ונספחי התכניות, לימוד תכניות עירוניות, מחוזיות וארציות תקפות.

לקריאת מסמך המדיניות להתחדשות עירונית לחץ כאן