הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכה

עיריית באר שבע מאפשרת להגיש בקשה להקצאת מקום חניה אישי עבור תושבי העיר, באר-שבע.
לתשומת ליבכם, תו נכה מונפק על ידי משרד הרישוי בלבד, ולא על ידי עיריית באר-שבע.

תושבים נכים המעוניינים במקום חניה שמור , יגישו בקשה לוועדת נכים בעירייה, באמצעות מילוי פרטים בטופס הצהרה למקום חניה אישי, בצירוף מסמכים נדרשים.

תהליך הקצאת מקום חניה לרכב נכה העומד בקריטריונים
הגשת הבקשה – יש להגיש בקשה באמצעות טופס בקשה להקצאת מקום חניה אישי לנכה, בצרוף המסמכים המהווים תנאי לזכאות. הטפסים והמסמכים הדרושים מפורטים בהמשך.
לנוחותכם, מגוון דרכים להגשת המסמכים: הגשה באמצעות פניה מקוונת בקישור הבא | שליחת הבקשה והמסמכים למייל [email protected] | מסירה ידנית במשרדי העירייה, באגף התנועה, בכתובת שדרות רגר 28, באר-שבע
טיפול בבקשה – טופס הבקשה והמסמכים הנלווים מועברים לבדיקה ואישור של ועדת התנועה העירונית. זמן טיפול הבקשה אורך כ- 60 ימים מרגע סיום הבקשה והעברת כל המסמכים הנדרשים.
במקרה שהבקשה אושרה, האישור יהיה בתוקף למשך כ – 3 שנים למבקש החניה מיום אישור הבקשה.
לקראת תום התקופה, יש לחדש את הבקשה להקצאת חניה שמורה.
הקצאת מקום חניה – לאחר אישור הבקשה יוצב תמרור, אשר מיקומו נקבע על פי שיקולים מקצועיים של עיריית באר-שבע במיקום הקרוב והבטוח ביותר ועד ל- 400 מטר מהבית לפי חוק.
תוקף – מקום החניה המוקצה תקף כל עוד תג הנכה בתוקף. את תג הנכה יש לחדש לפי הוראות משרד הרישוי. לאחר חידוש התג יש להעביר את התג המחודש אל אגף התנועה לצורך הארכת מקום החניה.

העירייה תהיה רשאית לבטל את מקום החניה, אם תיווכח כי אין זכאות למקום החניה, מכל סיבה שהיא – שינוי בהוראות הדין, שינוי בקריטריונים של העירייה וכיוצא באלה.

העירייה רשאית לדרוש כל מסמך להנחת דעתה בדבר התקיימותם של כללי הזכאות.

 1. קריטריונים להקצאת חניה שמורה לרכב נכה בשטח ציבורי
 2. על המבקש להיות תושב באר שבע על פי מרשם האוכלוסין.
 3. גיל המבקש מעל 3 שנים – כל תינוק מתחת לגיל 3 הינו מוגבל בניידות.
 4. למבקש אין חניה צמודה לביתו/ לדירתו הרשומה על שמו בטאבו או בשטח המשותף.
 5. הוגשה בקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, כמפורט לעיל.
 6. החריג: נכה, משותק גפיים, בעל מקום חניה פרטי או בחניון ביתו המשותף, אשר נבצר ממנו מעשית לעשות שימוש במקום החניה והמציא לוועדה את האישורים הבאים:
  • אישור המעיד כי ברשותו רכב בו מותקן מעלון הנפתח בצידו של הרכב (במידה ויש לו).
  • אישור ו/ או צילומים המעידים כי החניה הצמודה לדירתו בטאבו/ חניון דיירים משותף, מצויה במקום בו נמנעת גישה עם הרכב שברשותו (בשל קיר הגובל למקום החניה, חניות צמודות וכדומה).

 

תנאי הזכאות

חניית נכה שמורה ליד מקום המגורים – נכה זכאי לקבל חניה שמורה לרכבו ליד מקום מגוריו אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
 1. בעל תו נכה שדרגת נכותו הרפואית מגיעה ל- 90% לפחות ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • מ וגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.
  • על פי שיקול דעתה של ועדת התנועה המקומית, תנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו בהתחשב במכלול חוליו ומגבלותיו.
  • נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.
 2. אין ברשותו מקום חניה פרטי המתאים לצרכיו כנכה.
 3. הגיש בקשה בצירוף כל המסמכים והאישורים כמפורט לעיל.

חניה נכה שמורה ליד מקום העבודה – נכה זכאי לקבל חניה שמורה לרכבו ליד מקום עבודתו אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

בעל תו נכה שדרגת נכותו הרפואית מגיעה ל- 90% לפחות ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 • בעל תג נכה עם סימון עגלה (כיסא גלגלים) בלבד.
 • אין ברשותו מקום חניה מתאים ליד מקום עבודתו
 • הגיש בקשה בצירוף כל המסמכים והאישורים כמפורט לעיל.

המסמכים הנדרשים:

 1. העתק דו-צדדי של ‘תג הנכה’ שהונפק על ידי משרד הרישוי.
 2. העתק תעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת.
 3. העתק רישיון רכב מזכה (רכב שנושא תג נכה ומספרו יופיע על גבי תמרור החניה), ושעבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה.
 4. העתק רישיון נהיגה על שם מבקש מקום החניה, או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה המתגורר עמו תחת אותה קורת גג.
 5. נסח טאבו
 6. נכה מתחת לגיל פרישה: אשור על אחוזי מוגבלות בניידות או קצבת ניידות מהביטוח לאומי בנושא גפיים תחתונות, לגבר עד גיל 67 ואישה עד גיל 62.
 7. נכה מעל גיל פרישה: גבר נכה מעל גיל 67, ואישה נכה מעל גיל 62 ימציא/תמציא, חוות דעת מקצועית חתומה על גבי רשימת הליקויים של הביטוח הלאומי, בידי רופא מומחה באורתופדיה או כירורגיה או כלי דם, אשר בו מצוינים סעיפי המוגבלויות בניידות (טופס ינופק ע”י אגף התנועה).
 8. במידה שהבקשה הינה להקצאת מקום חניה בסביבת מקום העבודה, נדרש אישור ממקום העבודה (חתום בידי מנכ”ל או רואה חשבון). האישור יכלול את פירוט ימי העבודה ושעות העבודה של מבקש מקום החניה, כולל הצהרת מעסיק בדבר מספר מקומות החניה שבחזקת העסק, והסבר מדוע העסק אינו יכול להקצות מקום חניה מתאים.
 9. נכי משרד הביטחון – יש להמציא פרוטוקול ועדה רפואית של משרד הביטחון, עם פרוט הפגימות הרלבנטיות – כל זאת בתנאי של נכות לצמיתות. נכי משרד הביטחון, גבר מעל גיל 67 אישה מעל גיל 62 לפי סעיף 6 לעיל.
 10. עיוור- תעודת עיוור ואישור לדמי ליווי ממשרד הרווחה.

המחלקה הממונה על הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכה תבדוק את הבקשה – ובמקרה של מחסור במסמכים תיצור עמכם קשר.

שימו לב: במידה שלא יצורפו לבקשה כל המסמכים הנדרשים, לרבות חוות דעת מקצועית מרופא מומחה בתחום האורתופדיה, הנוירולוגיה או כירורגיית כלי דם, שתתייחס לכושר הניידות, הבקשה לא תובא לדיון במסגרת הוועדה.

 

שינויים בהקצאת מקום חניה קיים:
במקרים של מעבר דירה, שינוי בעמידה בקריטריונים, החלפת רכב או פטירה, יש להודיע לאלתר על השינוי ליחידה המטפלת, באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתחתית הדף. במידה ולא יוגשו מסמכים עדכניים, יבוטל מקום החניה לאלתר.

תנאים וסייגים לזכאות:

 • מקום החניה הוא אישי והשימוש בו מותר אך ורק לרכב מזכה – רכב שנושא תג נכה ומספרו מופיע על גבי תמרור החניה.
 • לא יוקצה מקום חניה לנכה המתגורר במבנים כגון אלו המשמשים לדיור מוגן
  לא יוקצה מקום חניה בסמוך למבנה שיש בו מקום חניה בבעלות או בחזקת הנכה
 • לא יוקצה מקום חניה אישי לפונה שיש לו חניה הנמצאת בשימושו הבלעדי (כגון: חניה הצמודה לדירת מגוריו). העירייה תהיה רשאית לבטל את מקום החניה, אם תיווכח כי אין זכאות למקום החניה, מכל סיבה שהיא – שינוי בהוראות הדין, שינוי בקריטריונים של העירייה וכיוצא באלה. העירייה רשאית לדרוש כל מסמך להנחת דעתה בדבר התקיימותם של כללי הזכאות.
 • במקרים חריגים ומיוחדים רשאית העירייה להקצות מקום חניה שלא על פי כללי הזכאות, ובלבד שתנמק את החלטתה.

פרטי התקשרות:

דוא"ל

כתובתטלפוןשעות קבלת קהלשעות מענה טלפוני

[email protected]

שדרות רגר 28, בניין רסקו הישן

08-6844257

בתיאום מראש בלבד במספר 08-6463751

בימים שני וחמישי בין השעות 09:00 עד 13:00 ובימי שלישי בין השעות 16:30 עד 18:30

בימים ראשון, שלישי וחמישי במספר 08-6463751 בין השעות 09:00 עד 11:00

טפסים להורדה: