הנחיה לגבי הוספת ממ”דים למגורים בפטור מהיתר – מלחמת “חרבות ברזל” – מתכננים

ע”פ הוראת שעה ניתן פטור מהיתר להוספת מרחב מוגן דירתי (ממ”ד) לדירות מגורים – לא כל דירות המגורים זכאיות לפטור (ראה מטה פירוט), ההוראה פורסמה ביום 26/10/2023 ותעמוד בתוקף לשנה מיום אישורה.
ממ”ד – מרחב מוגן דירתי המאושר על ידי פיקוד העורף.

מי זכאי?
• בעל הזכות במקרקעין
• דירה בבניין מגורים קיים בעל עד שתי קומות מעל הקרקע בלבד
• מי שאין לו ממ”ד בבית (גם אם יש מקלט לבניין או בסביבה)
• בתנאי שהממ”ד לא יחרוג מקו בניין
הליך הפטור אינו פוטר מהחובה לעמוד בכל ההוראות החלות על המקום והמבנה (תב”ע, מסמכי מדיניות והנחיות מרחביות).

מי לא זכאי?

 • אם הקמת ממ”ד מחייבת הקלה או שימוש חורג
 • אם הבניין הינו בתחום מגרש אחר, מתחם או בניין המיועדים לשימור לפי תוכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת.
 • אם הבניין הינו בתחום מימי החופין, כהגדרתם בחוק הפרשנות, התשמ”א 1981

 

באילו מבנים ניתן להקים מרחב מוגן?

איך זה עובד?
עריכת הבקשה והכנת נספח מיגון בהתאם לתקנות והנחיות שיפורטו בהמשך
הגשת הבקשה במערכת הרישוי המקוונת לבחינה של פקע”ר
אישור או דחייה תוך 14 ימים על ידי פקע”ר
הקמת הממ”ד ודיווח תוך 45 ימי עבודה לפקע”ר ולוועדה המקומית

כללים ודגשים לתכנון הממ”ד:

• הממ”ד צריך להיות תואם לתכניות התב”ע וההנחיות המרחביות החלות על המגרש ללא חריגות מקו בניין.
• הממ”ד צריך להיות בגודל מירבי של עד 9 מ”ר נטו (לא כולל קירות) ולא יותר
• ניתן להתחיל בביצוע הקמת הממ”ד אך ורק לאחר שהתקבל אישור פיקוד העורף לתכנון המוצע כפי שיובהר בהמשך.
• אין צורך באישור רשות מקרקעי ישראל

• לבניית הממ”ד יש פטור מתשלום השבח

• בבית משותף קיימת החובה לביצוע הבנייה רק בתיאום עם השכנים והסכמתם בהתאם לדיני המקרקעין. ככל ולא תתקבל הסכמת השכנים, גם אם התקבל אישור מפיקוד העורף, לא ניתן לבצע את בניית הממ”ד. האחריות לכך היא של עורך הבקשה ובעל הנכס.

המחשה לממ”ד תקין לשימושכם:
באתר פיקוד העורף ישנו מאגר של תכניות מאושרות המומלצות ע”י פיקוד העורף שניתן להעתיק ולשתול לתכנון של עורכי הבקשה.

מינוי בעלי מקצוע
1. “עורך הבקשה” – כהגדרתו בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה(, התשע”ו2016-; מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים להגיש לרשות המוסמכת תכנית כמשמעותה בתקנות האמורות: אדריכל / מהנדס מבנים / הנדסאי
2. מהנדס מבנים – באחריות מהנדס מבנים: תכנון הממ”ד בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות המפרטים. לאחר ביצוע- מתן אישור בדבר יציבות הממ”ד וכן אישורו כי הקמתו לא פגעה בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו.

באחריות עורך הבקשה:
• לוודא התאמה לתכניות החלות על המקום לרבות בנושא קווי בניין.
• לוודא התאמה להנחיות מרחביות החלות על המקום , ככל שישנן.
• לוודא התאמת המיגון המתוכנן לתקנות המפרטים.
• הגשת הבקשה לאישור פיקוד העורף.
• דיווח לאחר ביצוע הממ”ד לרשות הרישוי המקומית ולפיקוד העורף בצירוף כל האישורים הנדרשים כמפורט:
 קישור לדיווח פקע”ר 
קישור לדיווח על עבודה פטורה מהיתר לרשות המקומית

פיקוד העורף בודק רק את התאמת המיגון המוצע לתקנות ולהוראות התאמת התכנון להוראות התכניות וההנחיות המרחביות החלות על המגרש זו הינה באחריות עורך הבקשה .

מסמכים שיש להעביר לרשות המקומית ולפיקוד העורף בסיום העבודה (בתוך 45 ימים):

 1. פרטים הנוגעים למהות ההודעה ובכל ל זה פרטי המודיע, פרטי המקרקעין בהם הוקם הממ”ד, פרטי בעלי הזכויות במקרקעין אלו ומסמכים המעידים על מינוי עורך הבקשה ומהנדס מבנים.
 2. אישור פיקוד העורף לתכנון בצירוף המסמכים שהוגשו לאישור.
 3. אישור מהנדס מבנים רשום בדבר יציבות הממ”ד וכן אישורו כי הקמתו לא פגעה בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו.
 4. אישור עורך הבקשה שהקמת הממ”ד תואמת את התכניות ואת ההנחיות המרחביות החלות על המגרש לרבות קווי הבניין.
 5. בדיקות ואישורים:
 • בדיקת חוזק בטונים (יסודות, רצפה, קירות, ותקרת המרחב המוגן);
 • בדיקת אטימות למרחב המוגן בהתאם לתקן ישראלי 4577 ;
 • בדיקת חיפויים וציפויים בהתאם לתקן ישראלי 5075 ;
 • אישור מחברת המסגרות על התקנת מסגרות מגן (צינורות אוורור, חלון ממ”ד ודלת ממ”ד) בהתאם לתקן ישראלי 4422 ;
 • אישור מחברת מערכות אוורור וסינון על התקנת מערכת אוורור וסינון דירתית בהתאם לתקן ישראלי 4570 ;
 • אישור על התקנת מעבר צנרת תקני מטעם חברה מאושרת על ידי פקע”ר
 1. תמונות הממ”ד הכוללות צילום פנימי ש ל כל קיר בממ”ד, צילום פנימי וחיצוני של דלת הממ”ד ושל חלון הממ”ד וצילום מערכת אוורור וסינון דירתית.
 2. מפת עדות ערוכה ע”י מודד מוסמך המציגה את סימון גבולות המגרש, קווי הבניין, היקף הבניין הקיים ומיקום הוספת הממ”ד.

 

למצגת שהועברה במפגש מתכננים שהתקיים בתאריך 20/11/23 לחץ כאן

למדריך מתכננים עם הנחיות חשובות מטעם מנהל הנדסה לחץ כאן

לתמיכה ודרכי התקשרות בפיקוד העורף: https://www.oref.org.il/12495-15898-he/Pakar.aspx

לשאילתות פרטניות בנושא עבודה מול פקע”ר ניתן לפנות בדוא”ל: [email protected]

 

עריכת נספח המיגון לפיקוד העורף:

שלב ראשון – פרטים כלליים ונתונים

 1. טבלה מרכזת את מהות הבקשה: פרטי המבקש, פרטי בעל הזכות בנכס, פרטי עורך הבקשה, פרטי המקרקעין חתימות בעלי התפקידים, טבלת שטחים בהתאם לפורמט פקע”ר.
 2. הצהרת עורך הבקשה ומתכנן השלד

שלב שני – פרטים כלליים ונתונים – תוכניות , חתכים וחזיתות מבנה קיים המשלב את הממ”ד המוצע

 1. קנ”מ 1:100.
 2. סימון הריסה בקיר המבנה לטובת יצירת פתח הגישה לממ”ד מפנים הבית.
 3. דגשים נוספים המצורפים בנוהל עריכת נספח מיגון – סימון על התכניות.

שלב שלישי – אדריכלות ממ”ד

קנ”מ 1:50.אדריכלות בהתאם לסעיף 2 ג’ בנוהל עריכת נספח מיגון.

יש לכם שאלות? נשמח לעמוד לשירותכם!
ניתן בכל עת ואף מומלץ להתייעץ עם מינהל ההנדסה בעיריית באר שבע בכל שאלה אודות התהליך באמצעים הבאים:
• שירות ה-WhatsApp בשעות הפעילות – ימים ראשון עד רביעי בין השעות 10:00 ועד 13:00, במספר 08-6463666
• מענה טלפוני במינהל הנדסה במספר 08-6840600 בימים ראשון ושלישי בין השעות 09:00 – 11:00 ובימי חמישי בין השעות 13:30 – 15:00.
• שליחת דוא”ל לתיבה ייעודית: [email protected]