טפסים

 1. רישוי בניה
 1. אדריכלות ותכנון עיר
 1. פיקוח על הבניה
 • הצהרת מינוי אחראי הריסה
 • היתר לשינוע חול
 • מבנים מסוכנים
 • טפסים 4 – מהנדס לביקורת
 • טופס תלונה
 • בקשה לביטול הודעת תשלום קנס
 • בקשה לביטול הודעת תשלום קנס
 • ספח בקשה להישפט
 1. היטל השבחה